29-09-2020: Δελτίο Τύπου 2ος Κύκλος Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19    |    16-09-2020: ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 4 για την παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια    |    29-07-2020: EKO II ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 16A    |    29-07-2020: EKO II ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 16B    |    29-07-2020: Συμμετοχή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κας Αθηνάς Χατ...    |    12-06-2020: Παρουσίαση Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19    |    11-06-2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2020 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    |    11-05-2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ COVID-19    |    29-07-2020: Συμμετοχή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κας Αθηνάς Χατ...    |   


 

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ ΑΕ) συνεργάζεται μόνον με τα συμβαλλόμενα σε κάθε δράση/πρόγραμμα της Πιστωτικά Ιδρύματα για την παροχή των υπηρεσιών της. Ουδεμία άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής δεν διαχειρίζεται δράσεις της ΕΑΤ ΑΕ εκτός από την ίδια την ΕΑΤ ΑΕ. (αναλυτικός πίνακας των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανά δράση/πρόγραμμα: http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentPrograms.aspx)

Περαιτέρω, ουδεμία επιχείρηση εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν είναι εξουσιοδοτημένη να προωθεί δράσεις της ΕΑΤ ΑΕ και η οποιαδήποτε ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΑΤ ΑΕ παρέχεται άνευ κόστους από την ίδια την εταιρεία, καθώς και από τα συνεργαζόμενα με αυτήν πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαφανών και δημόσιων καναλιών επικοινωνίας.